Mielenterveysyhdistys Neilikka ry ylläpitää "ennakkoluulo"-sivustoa Suomen Psykiatriyhdistys ry:n "Stigma"-kampanjan innoittamana.
Sivuston tarkoituksena on tuoda keskusteluun yhteiskunnassamme vallitsevia mielenterveyshäiriöihin liittyviä ennakkoluuloja,
niiden vaikutusta sosiaaliseen asemaan, ihmissuhteisiin ja erilaisten palvelujen käyttöön sekä purkaa niitä. On mm. tunnettua, että
mielenterveyspotilaat saavat usein heikompia terveyspalveluja, kuin muut, heidän fyysinen terveydentilansa on huonompi, kuin muiden
ja osaa heidän fyysisistä oireistaan tulkitaan helposti mielenterveyshäiriön oireina. Myöskään mielenterveysalan ammattilaiset
eivät ole vapaita ennakkoluuloista, mikä saattaa heijastua luokittelevina suhtautumistapoina esim. psykoosisairauksista kärsiviä

kohtaan.
Sivuluillamme käytävän keskustelun myötä voi kukin tutkia omia ennakkoluulojen sävyttämiä käsityksiään ja toivon mukaan myös pyrkiä
niihin vaikuttamaan. Käsitykset ovat usein tiedostamattomia, jotka ovat siirtyneet huomaamattamme osaksi omaa merkitysmaailmaamme
jo pienestä pitäen ilman, että olemme kyenneet niiden todenperäisyyttä kyseenalaistamaan, niin kuin kävi 5-vuotiaana pojalle, jolle
jo pihakeskustelussa 50-luvun lopulla ennustettiin Nikkilään joutumista. Niinhän siinä kävi, mutta hän joutui kuitenkin

lääkärivahvuuteen.

Sivusto jakautuu kolmeen osaan: mediaseurantaan, omakohtaisesti koettujen ennakkoluulojen ohjaamien kokemusten kuvaamiseen ja toisilta kuultujen kokemusten kuvaamiseen. Luonnollisesti kaksi viimemainittua ovat luonteeltaan hyvinkin subjektiivisia.
Yhdistys ajaa kaikista mielenterveyshäiriöistä kärsivien asiaa ja näin ollen ei tee eroa ahdistuneisuushäiriöiden, psykoottisten häiriöiden, mielialahäiriöiden tai muiden häiriöiden välillä ottaessaan vastaan kuvauksia.

Yhdistys toivoo näiden sivujen auttavan ennakkoluuloisten käsitysten purkamisessa ja vähentävän mielenterveyspotilaiden kokemaa stigmaa. Yhdistys ymmärtää sivuston sisältämän riskin myös ennakkoluulojen lisääjänä, jota se pyrkii minimoimaan.

Räikeimmän mediassa esitetyn uutisoinnin/artikkelin/ohjelman toimittaja palkitaan vuosittaisella "Vuoden Häpeäteko"-palkinnolla.

Sivuston omistaja ei julkaise kirjoittelua, joka on omiaan heikentämään mielenterveyskuntoutujien motivoitumista omaan
kuntoutumiseensa yhteistyössä hoitavien tahojen kanssa. Yhdistys uskoo kuntoutumisen olevan parhaimmilllaan mahdollista
avoimessa yhteistyösuhteessa psykiatrisen hoitotahon kanssa, joskaan se ei aina välttämättä kuitenkaan toteudu parhaimmalla
tavalla tämän yhteistyösuhteen ongelmien johdosta, mikä saattaa heijastaa kummankin tai toisen osapuolen ennakkoluuloja ja

niitten aktivoitumista.

Voit lähettää kuvauksiasi sähköpostilla osoitteeseen: ennakkoluulo@mty-neilikka.fi . Mediaseurannan osalta kerro missä lehdessä
tai tv-/radio-ohjelmassa ennakkoluuloisia käsityksiä esitettiin sekä aika ja toimittaja. Kirjoita myös lehtiartikkelin sisältö
sanatarkasti tarpeellisin osin tai tv-/radio-ohjelman keskeinen sisältö. Omakohtaiset kuvaukset kirjoita niin, että kokemuksesi on
helposti ymmärrettävissä. Voit myös käydä keskustelua kuvattujen kokemusten perustella. Kuvaukset numeroidaan sitä varten, joten
merkitse kuvauksen numero, jota haluat kommentoida. Emme voi ottaa vastaan käsinkirjoitettuja kuvauksia.